• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1

       I. Postanowienia wstępne:

 1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego Styropmin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sklep.styropmin.pl (dalej zwanym „Sklepem”), a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.styropmin.pl prowadzony jest przez  STYROPMIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000092154, REGON: 710270862, adres poczty elektronicznej: sklep@styropmin.pl, numer telefonu: 667706707
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

 

       II Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Przedsiębiorca – nie będąca Konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; inne osoby, które w danych okolicznościach przepisy prawa nakazują traktować jak konsumentów, uważa się za Konsumenta w zakresie określonym przez te przepisy prawa;
 4. Sprzedawca/ Usługodawca - STYROPMIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000092154, REGON: 710270862
 5. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 6. Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest bezpłatne;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów;
 8. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za wykorzystaniem Sklepu;
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

     III Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@styropmin.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667706707
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A. 09 1050 1025 1000 0023 1483 1013
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach poniedziałek – piątek 8-16.                            

§2

 1. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Informacje  o kosztach dostawy oraz warunkach darmowej dostawy znajdują się w opisie produktu i/lub w dziale      Informacji.                                                                                                                                                        
§3


I. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym oraz tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług elektronicznych

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę– (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@styropmin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 9. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
§4

       I. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie oczekuje na kontakt kupującego w celu potwierdzenia adresu lub przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
§5

I. Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska
 2. Bezpłatny transport dotyczy zamówień spełniających minimum logistyczne tj. 100 opakowań styropianu
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: ING Bank Śląski S.A. 09 1050 1025 1000 0023 1483 1013
 2. kartą płatniczą online - dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. On-line za pomocą systemu Przelewy24.
 4. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, zamówienie uznaje się za anulowane. Zamówienie wiąże Sprzedawcę od dnia otrzymania płatności.

§6
I. Termin dostawy Produktu do Klienta
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy kupionych Produktów wynosi od 2 do 5 tygodni, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za kupione Produkty na koncie Sprzedawcy.
 3. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 tygodni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za kupione Produkty na koncie Sprzedawcy.
 4. Klient jest zobowiązany do odebrania kupionego Produktu.
 5. Wraz z dostarczonym kupionym Produktem Klient otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny, które stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

§7

        I.Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@styropmin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na reklamację. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony produkt zgodnie z warunkami oraz zasadami określonymi w Dokumencie Gwarancyjnym.
 7. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji będą realizowane przez Sprzedawcę w terminie i na warunkach określonych w Dokumencie Gwarancyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.styropmin.pl/wp-content/uploads/2021/01/STYROPMIN_warunki-gwarancji_v2.pdf
 8. Uprawnienie Kupującego z tytułu gwarancji ulegają zawieszeniu w przypadku gdy Kupujący nie zapłaci ceny za zakupiony produkt. Zawieszenie uprawnień Kupującego następuje do dnia zapłaty całości wymagalnej należności i nie powoduje wydłużenia okresu na jaki jest udzielona gwarancja.

§8

       I. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@styropmin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Termin na odstąpienie od umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – biegnie od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik z tym jednak że, w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części Produktów objętych ta umową.
 4. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie skierowane do Sprzedawcy. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zwrotu rzeczy otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie nienaruszonym, bez śladów użycia, zapakowany w oryginalne opakowanie bez śladów jego uszkodzenia.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
 12. Konsument może odstąpić jedynie od całości umowy. Przedmiotem odstąpienia od umowy przez Konsumenta może być jedynie całe zamówienie.
 13. Zgodnie z art. 38. ustawa o prawach konsumenta - prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§9

       I. Prawo odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
§10

       I. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).